!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

Runmarö Bredband

Nyheter

Årsmöte 2017

2017-03-23

RBEF har nu haft årsmöte för verksamhetsåret 2016, med drygt 35 medlemmar närvarande, med bl. a. redogörelse för den Nya Etapp 2 och efterföljande frågestund.

Kallelsen finns att läsa här.

Förvaltningsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2016 finns att läsa här.

Rapport om styrelsens IT-satsningar under året - läs här.

Protokoll kommer att publiceras här senast den 23/5.

Årsmöte 2017

Bidraget är klart!

2017-03-08

Nu har vi fått positivt beslut på vår ansökan om bidrag från Länsstyrelsen. Stockholms Skärgårdsnät AB, som vi är delägare i tillsammans med bredbandsföreningarna i Harö, Nämdö och Ornö, får 60 % av byggkostnaden i bidrag, för att bygga ett sammanhängande nät för de fyra öarna, inklusive kringliggande öar.

Nu startar ett omfattande upphandlingsarbete. Förhoppningsvis kan bygget starta nu i höst, och allt ska vara klart år 2020.

Projektet är stort - mer än 200 fastboende ska få anslutning, och sammanlagt 2000 fastigheter får möjlighet att ansluta sig.

Men utan flera medlemmar blir det svårt att genomföra projektet.

Gör din intresseanmälan här.

Här hittar du en länk till Länsstyrelsens beslut.

Karta över Etapp 1 och nya Etapp 2 på Runmarö.

Några pressreaktioner..

 

I avvaktan på besked om bidrag

2017-03-02

SVT publicerar idag Bredbandskollens undersökning om bredbandets hastighet och stabilitet, kontra mobilt bredband.

Läs mer här.

Ansökan för nästa etapp

2016-12-15

Vi har nu lämnat in ansökan om stöd för utbyggnad av nästa etapp på Runmarö, Ornö, Nämdö och Harö till Länsstyrelsen. Läs vår pressinforma-tion här.

Protokoll och bilagor från extra stämma

2016-12-08

Protokollet finns att läsa här.

Bilaga 1, närvarolista, publiceras ej här.

Bilagor 2 och 3, stadgeändringar, finns på hemsidan.

Bilaga 4, proposition om föreningens delägarskap i Stockholms Skärgårdsnät AB, inför ny bidrags-ansökan, finns på hemsidan.

Bilaga 5, proposition om höjning av anslutningsgrad av fastboende, finns uppdaterad här.

 

Ny, större och bredare bidrags-ansökan!

2016-11-30

Efter det att extra-stämman på Runmarö bifallit styrelsens propåer att gå in som delägare i det nybildade aktiebolaget Stockholms Skärgårdsnät AB till-sammans med föreningarna på Ornö, Nämdö och Harö, för att lämna in en ny större och bredare bidrags-ansökan, har arbetet intensifierats ytterligare. Vi har en deadline den 15 december, när ny ansökan skall lämnas till Läns-styrelsen i Stockholms län. Gruppen som arbetar med kartor, och uppskatt-ning av mängden grävningar, sjökabel, landfästen, luftkabel, skåp, noder med mera, och mm, arbetar för fullt. Vi avvaktar nu beslut på extra-stämmorna på Ornö och Nämdö. Någon tidpunkt för när beslut om stöd ska lämnas av Länsstyrelsen, finns dock tyvärr inte för närvarande.

 

Extrastämman

2016-11-26

Den extra stämma som styrelsen kallat till den 26/11, biföll de förslag som styrelsen lade fram. Dels stadgeändringar, dels att RBEF går in som delägare i Stockholms Skärgårdsnät AB inför ny bidragsansökan, samt förslag om att höja anslutningsgraden av fastboende.

Protokoll publiceras på hemsidan efter justering.

Proposition inför extra stämma

2016-11-09

Styrelsen lägger fram följande proposition till extrastämman den 26 november 2016. Den beskriver hur vi tänker oss processen fram mot en ny bidrags-ansökan för Etapp 2 på Runmarö.Läs den här.

Extrastämma lördag 26/11

2016-11-06

Styrelsen har idag, via mail till alla medlemmar, kallat till extra stämma lördagen den 26 november 2016 i Hembygdsgården i Uppeby, kl. 10.00.

Mer information publiceras under fliken längst ner till vänster, Extrastämma nov 2016.

Nytt datum för bidrags-ansökan

2016-10-17

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade 2016-10-13, att fördela alla återstående pengar, för stöd till bredbandsutbyggnad inom Landsbygds-programmet 2014-2020, med upp till 59,2 miljoner.

För att komma med i beslutsomgången ska ansökan ha kommit in senast   15 december 2016.

Styrelsen arbetar med en ny ansökan, i samarbete med andra bredbands-föreningar i skärgården, för att möta de krav som ställs av bidragsgivaren.

För enskilda medlemmar blir det ingen skillnad då projekten kommer att drivas lokalt på ön. 

Troligen kommer styrelsen att kalla till en extra-stämma i november så att medlemmarna har möjlighet att ta ställning till förslaget.

Mer information kommer så fort vi har ett färdigt förslag att presentera.

/styrelsen

Arbete med bredbandet

2016-10-04 kl 12:00 till 16:00

Under tisdag 4/10 2016 kommer förebyggande service att utföras i fibernätet på Runmarö. Arbetet utförs av kommunikationsoperatören Zitius. Det pågår under tiden 12.00-16.00. Under denna tid kommer det att vara ett kort avbrott på högst 5 minuter. Avbrottet berör alla tjänster, dvs Internet, bredbandstelefoni och bredbands-TV. Avbrottet gäller oavsett tjänsteleverantör.

Låt er utrustning vara påslagen under arbetet.

Om ni efter kl 16.30 upplever brister i tjänsterna, bör ni i första hand starta om er egen utrustning (router, tv, telefon). Kvarstår fel, bör ni felanmäla till er tjänsteleverantör.

Arbetet utförs för att förbättra kvalitet och stabilitet i tjänsterna och för att minska risken för framtida avbrott.

Vi försöker igen

2016-09-18

Vi arbetar f.n. i ett gemensamt projekt med Ornö, Nämndö, Harö och Möja
för en ny gemensam bidrags-ansökan, för Etapp 2 på Runmarö och de andra
öarna, och den inkluderar en tänkt Etapp 3 på Runmarö, alltså öarna utanför huvudön.
 
Alla fem öar fick avslag på sina ansökningar för respektive Etapp 2.
Hela bidragsbeloppet gick till Ljusterö-skärgården, där Österåkers Stadsnät, ett av kommunen helägt bolag, fick hela bidragskakan, ca 92 miljoner.
 
 
Vi är långt ifrån klara att lämna in en ansökan idag, men vi räknar med att
kunna lämna lämna mer och tydligare besked på hur situationen ser ut, inom ett par veckor.
 
/Styrelsen

 

Utskriftvänlig version